Algemene voorwaarden

Romy van Koert Make-up & Hairstylist is gevestigd in Noorden en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74293389. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Romy van Koert Make-up & Hairstylist en haar opdrachtgevers. Romy van Koert Make-up & Hairstylist accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, offertes, aanbiedingen en transacties tussen Romy van Koert Make-up & Hairstylist en haar opdrachtgevers.

1.2 Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke- of rechtspersoon die tot Romy van Koert Make-up & Hairstylist in een contractuele relatie staat uit hoofde van een opdrachtbevestiging of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Romy van Koert Make-up & Hairstylist.

Artikel 2: Tarieven

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 9 of 21% BTW.

2.1 Romy van Koert Make-up & Hairstylist kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist kan ook geboekt worden voor een halve of een hele dag, in dat geval geldt een halve of hele dagfee. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.

2.2 Overuren zullen ten alle tijden in rekening worden gebracht. Gerekend vanaf 15 minuten na verstrijken eindtijd volgens het basis uurtarief. Dit zal berekend worden in tijdseenheden van een kwartier, zijnde 15 minuten.

2.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 22:00 en 05:00 uur zal Romy van Koert Make-up & Hairstylist

150% van het uurtarief berekenen.

2.4 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist op zondag zal Romy van Koert Make-up & Hairstylist een toeslag van

€ 75,- berekenen.

2.5 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist op feestdagen zal Romy van Koert Make-up & Hairstylist een toeslag van

150% op het gekozen arrangement berekenen.

2.6 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist die aanvangen

tussen 06:00 en 07:00 zal Romy van Koert Make-up & Hairstylist een toeslag van € 75,- berekenen.

2.7 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist die aanvangen tussen 05:00 en 06:00 zal Romy van Koert Make-up & Hairstylist een toeslag van € 100,- berekenen.

2.8 Voor proefsessies in de avonduren of in het weekend zal er een toeslag van € 75,- gerekend worden.

2.9 Wachtgeld: Mocht de visagist/hairstylist op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten door toedoen van opdrachtgever met haar werkzaamheden of is er een andere reden dat de visagist tussentijds haar werkzaamheden niet kan verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt € 35,- per uur.

Artikel 3: Reis- en onkostenvergoeding

3.1 De door Romy van Koert Make-up & Hairstylist gemaakte reis- en onkosten voor zijn of haar werkzaamheden, zijn voor

rekening van de opdrachtgever. De reiskosten worden gebaseerd op een

kilometervergoeding à € 0,25 per kilometer, gerekend vanaf het correspondentieadres,

zijnde Simon van Capelweg 129, te Noorden.

3.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn volledig voor de rekening van de opdrachtgever, inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Romy van Koert Make-up & Hairstylist.

3.3 Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever.

Artikel 4: Totstandkoming boeking

4.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Romy van Koert Make-up & Hairstylist aanvaardt en de hiervoor geldende reserveringskosten heeft voldaan.

4.2. Onder reserveringskosten wordt verstaan 20% van het geoffreerde bedrag exclusief reiskosten.

4.3 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Romy van Koert Make-up & Hairstylist alvorens een boeking te doen.

4.4 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

4.5 Een offerte heeft een geldigheid van 1 (zegge: één) maand, mits nadrukkelijk anders vermeldt.

4.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5: Betaling

5.1 Bij het afsluiten van de opdrachtbevestiging/overeenkomst vindt er door de opdrachtgever volledige betaling van het gefactureerde bedrag plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2 Kosten voor de try-out sessie, zijnde € 175,00, dienen twee weken voor de try-out plaatsvindt worden voldaan.

5.3 Kosten voor de trouwdag zelf dienen twee weken voor de bruiloft te worden voldaan.

5.4 Reclamaties ten opzichte van de factuur:

De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk gemotiveerd zijn/haar bezwaar op de toegezonden factuur aan te geven. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

5.5 Overschrijding genoemde betalingstermijn:

5.5.1 Indien opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, kan Romy van Koert Make-up & Hairstylist, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

5.5.2 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag (zijnde twee weken nadat de factuur uiterlijk dient te zijn voldaan) tot en met de datum van betaling aan Romy van Koert Make-up & Hairstylist.

5.6 Kosten van invordering:

Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 6: Annulering, Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

6.1 Annulering, opzegging, beëindiging of opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

6.2 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Romy van Koert Make-up & Hairstylist gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

6.3 Reserveringskosten zullen ten alle tijden niet aan opdrachtgever worden geretourneerd

6.4 Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever vanaf:

6.4.1 90 tot en met 31 dagen voor de uitvoerdatum brengt Romy van Koert Make-up & Hairstylist 50% van het geoffreerde bedrag in rekening;

6.4.2 30 tot en met 8 dagen voor de uitvoerdatum brengt Romy van Koert Make-up & Hairstylist 75% van het geoffreerde bedrag in rekening;

6.4.3 7 dagen tot en met de uitvoerdatum brengt Romy van Koert Make-up & Hairstylist 100% van het geoffreerde bedrag in rekening;

6.5 Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie/try-out is de opdrachtgever de kosten van een proefsessie/try-out verschuldigd op basis van de dan geldende prijzen voor een try-out genoemd op de website van Romy van Koert Make-up & Hairstylist, www.romyvankoert.nl.

Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

6.5.1 30 tot en met 8 dagen voor de uitvoerdatum brengt Romy van Koert Make-up & Hairstylist 75% van het geoffreerde bedrag in rekening;

6.5.2 7 dagen tot en met de uitvoerdatum brengt Romy van Koert Make-up & Hairstylist 100% van het geoffreerde bedrag in rekening;

Artikel 7: Overmacht

7.1 In geval van overmacht aan de zijde van Romy van Koert Make-up & Hairstylist, waaronder ziekte te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidskapsel & bruidsvisagie heeft Romy van Koert Make-up & Hairstylist de beschikbaarheid over enkele collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaar kan echter nimmer worden gegeven.

7.2 Indien Romy van Koert Make-up & Hairstylist door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij Romy van Koert Make-up & Hairstylist niet tot schadevergoeding aanspreken dan wel aanspraak maken op de in rekening gebrachte kosten.

7.3 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, pandemie, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Romy van Koert Make-up & Hairstylist sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan Romy van Koert Make-up & Hairstylist en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Romy van Koert Make-up & Hairstylist kunnen worden toegerekend.

8.2 Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen Romy van Koert Make-up & Hairstylist is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade.

8.3 Ondanks dat Romy van Koert Make-up & Hairstylist dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne een hoge prioriteit heeft, kan het voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergisch reactie ontstaat.

Romy van Koert Make-up & Hairstylist is niet aansprakelijk voor allergische

reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen, make-up producten of andere materialen.

Artikel 9: Privacy

9.1 Romy van Koert Make-up & Hairstylist is transparant en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij zullen er alles aan doen om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.

9.2 Meer informatie is te vinden in de Privacyverklaring.

Artikel 10: Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

10.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de Internetsite van Romy van Koert Make-up & Hairstylist, te weten www.romyvankoert.nl.

10.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

10.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

10.4 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Romy van Koert Make-up & Hairstylist bestaat is Nederlands recht van toepassing.

Versie: 1-1-2019